Què és la discalcúlia?

La discalcúlia del desenvolupament és un trastorn caracteritzat per la presència de dificultats en el processament numèric i el càlcul. La capacitat aritmètica es troba substancialment per sota d’allò esperat segons l’edat cronològica, el quocient d’intel·ligència i el nivell d’escolaritat de l’infant i interfereix significativament amb el rendiment acadèmic.

La discalcúlia no sol presentar-se de forma aïllada, sino que s’associa a la dislèxia en un 17% dels casos i al dèficit d’atenció/hiperactivitat en un 26%. Tanmateix, la discalcúlia també s’observa en diferents alteracions cromosòmiques com el síndrome X-fràgil i el síndrome de Turner.

L’origen de la discalcúlia podria estar determinat per diferents factors, entre els quals destaquen una predisposició genètica, diferents anormalitats neurològiques i variables ambientals.

Les matemàtiques, solen ser considerades com una de les assignatures més difícils que s’imparteixen a l’escola i per aquest motiu sovint queda justificat que molts alumnes presentin dificultat en aquesta matèria. Això pot fer que pares i mestres no prestin la suficient atenció a aquests alumnes, de manera que quan es detecta el problema, l’endarreriment en l’aprenentatge numèric sigui important i això compliqui la seva reeducació.

El diagnòstic de la discalcúlia es realitza mitjançant una avaluació específica del processament numèric i del càlcul. Tot i així, és necessària una avaluació neuropsicològica més general que inclogui proves que valorin el quocient intel·lectual, la memòria, l’atenció, la capacitat visuoespacial i la lectoescriptura.

Una reeducació ajudarà a l’alumne amb discalcúlia a millorar el seu rendiment i li donarà confiança en sí mateix i això repercutirà positivament en el seu estat d’ànim.

Així doncs, davant un cas de dificultats en l’àrea de les matemàtiques, és important poder fer una valoració per tal de determinar si es tracta d’una discalcúlia. En primer lloc, per poder planificar una reeducació adequada i en segon lloc, perquè el centre educatiu en sigui coneixedor i pugui adaptar el currículum de l’infant.

A %d bloguers els agrada això: